top of page

Obchodní podmínky

I. Základné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvné vzťahy sú uzatvárané v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a právne vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "OZ") a zákonom č. 90/2012 Zb. o obchodných korporáciách a družstvách.

2. Predávajúcim je:

Chytrá Licence s.r.o.
Dobrovského 824/50
Brno 61200

IČ: 08764328

Email: office@clever-license.eu

Tel: +420 735 852 414

( ďalej len „predávajúci“ )

3. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú pred znením obchodných podmienok prednosť. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a dopĺňať, čím nie sú dotknuté práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.

 

II. Uzatvorenie a obsah kúpnej zmluvy

 

1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na týchto internetových stránkach je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 OZ sa neuplatňuje.
2. Nie je vylúčená ani obmedzená možnosť uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok medzi predávajúcim a kupujúcim.
3. Podmienkou platnej elektronickej objednávky tovaru na internetových stránkach je vyplnenie všetkých predpísaných povinných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Kupujúci má právo pred odoslaním objednávky skontrolovať tovar a zadané údaje. Pokiaľ kupujúci súhlasí s obsahom objednávky, svoj súhlas vyjadrí odoslaním objednávky tlačidlom "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Objednávka bude odoslaná predávajúcemu na spracovanie. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Toto odoslanie objednávky je záväzné. Objednávka je platná po dobu neurčitú. Predávajúci po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
4. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku a to v akejkoľvek fáze vybavenia objednávky. O neakceptovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktoré uviedol v objednávke.
5. Predávajúci je vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky, napr. písomne či telefonicky.
6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
7. Kupujúci súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
8. Kupujúci sa stáva nadobúdateľom tovaru doručením tovaru.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo miesto objednaného tovaru dodať tovar, ktorý je funkčne aspoň rovnocenný alebo lepší.

III. Cena tovaru a platobné podmienky


1. Ceny tovaru uvedené na internetových stránkach sú uvádzané ako konečné.
2. Cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu bezhotovostne prostredníctvom platobného systému alebo bankovým prevodom.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny tovaru a opraviť prípadné chyby v cenách, ku ktorým môže dôjsť. Akékoľvek zmeny cien tovarov nemajú vplyv na objednávky, ktoré už boli prijaté predávajúcim. V prípade chyby ceny tovaru predávajúci kupujúceho o tejto chybe upovedomí a umožní mu uzavrieť kúpnu zmluvu za správnu cenu tovaru, alebo zrušiť objednávku, aby tým kupujúcemu vznikli nejaké náklady.
4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

IV. Dodanie tovaru
1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu spravidla bezodkladne po prijatí kúpnej ceny tovaru kupujúcim,  vo výnimočných prípadoch do 48 hodín, pokiaľ pri tovare nie je uvedená iná lehota dodania.
2. Vzhľadom na to, že tovar má digitálny obsah, nebude tovar dodaný kupujúcemu na hmotnom nosiči, ale bude mu sprístupnený elektronicky.

V. Práva z chybného plnenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami § 1914 až 1925 OZ.
2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti, akosť a prevedenie, ktoré si zmluvné strany dohodli, a ak chýbajú ujednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal.
3. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VI. Odstúpenie a výpoveď
1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

VII. Záverečné ustanovenia
1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na internetovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
3. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.
4. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.3.2020 a rušia všetky predchádzajúce obchodné podmienky.

Z technických dôvodov odosielame objednávky manuálne, počas pracovnej doby (doručenie až počas budúceho pracovného dňa).

bottom of page